Bryn Eirion, Llanbedrog

 • £280,000
Ty'n Pwll, Llanbedrog, Pwllheli LL53 7PG, UK
Sold STC
Bryn Eirion, Llanbedrog
Ty'n Pwll, Llanbedrog, Pwllheli LL53 7PG, UK
 • £280,000

Overview

Property ID: BrynEirion
 • Detached
 • Property Type
 • 4
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom

Floor Plans & EPC

image

Description:

image

Description:

 • Address Bryn Eirion, Llanbedrog
 • City Pwllheli
 • County Gwynedd
 • Postal Code LL53 7PG
 • Area Llanbedrog

Video

Description

Yn meddiannu llain gornel ddymunol, ym mhentref arfordirol poblogaidd Llanbedrog, mae Bryn Eirion yn eiddo sydd â digon o botensial. Mae’r eiddo sengl pedair ystafell wely hwn yn elwa o erddi aeddfed sydd wedi’u cynnal a’u cadw’n dda, garej ar wahân a pharcio oddi ar y stryd. Mae’r eiddo hefyd yn elwa o wydr dwbl drwyddo draw yn ogystal â gwres canolog olew.

Mae’r llawr gwaelod, yn fyr, yn cynnwys ystafell fyw, cegin ar wahân, dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi deuluol gydag ystafell boeler a storfa y tu ôl i’r eiddo. Ceir garej sengl ar wahân ar y llawr gwaelod.

Mae dwy ystafell wely gyda chypyrddau dillad wedi’u hadeiladu i mewn a storfa i’w cael ar y llawr cyntaf yn ogystal â digon o le storio bondo. Mae gan bob ystafell wely ffenestr hyd llawn i bob ochr i’r eiddo.

Mae traeth poblogaidd LLanbedrog 15 munud yn unig ar droed, ac mae Y Llong, y dafarn deuluol leol enwog, 5 munud ar droed. Gwasanaethir y pentref hefyd gan siop SPAR a fferyllfa leol sydd 10 munud ar droed o’r eiddo.

Occupying a desirable corner plot in the popular coastal village of Llanbedrog, Bryn Eirion is a property that holds plenty of potential. This four bedroom detached property benefits from well maintained mature gardens, a detached garage and off-street parking. The property also benefits from double glazing throughout as well as oil fired central heating.

The ground floor briefly consists of a living room, separate kitchen, two bedrooms and a family bathroom with a boiler room and store to the rear of the property. The detached single garage is found on the ground floor.

Two bedrooms both with built in wardrobes and storage can be found on the first floor as well as plenty of eaves storage. Each bedroom benefits from a full length window to either side of the property.

The popular LLanbedrog beach is just a 15 minute walk away, and The Ship, the renowned local family pub a short 5 minute walk. The village is also serviced by a SPAR shop and local pharmacy which is a 10 minute walk from the property.

Daliadaeth – Tenure
Credwn.fod yr eiddo yn Rhydd-ddaliad, ond dylai darpar brynwyr ofyn am eglurhad gan eu cyfreithiwr cyn cyfnewid contractau.

We believe the property to be Freehold, but potential purchasers should seek clarification from their solicitor prior to an exchange of contracts.

Treth Stamp – Stamp Duty
Preswyl – Residential – £3,300
Ail Gartref – Second Home – £15,150
*Figures provided using Welsh Government LTT calculator

Council Tax
Band – E

Gwasanaethau – Services
Prif gyflenwad dwr, draeniad a thrydan. Gwres canolog olew.

Mains water, drainage and electricity. Oil fired central heating.

Lleoliad – Location Information
Mae Bryn Eirion wedi ei leoli ym mhentref Llanbedrog. Mae Llanbedrog yn gartref i’r traeth a’r bar traeth poblogaidd, Oriel Plas Glyn Y Weddw, a’r tafarndai teuluol poblogaidd Glyn Y Weddw ac Y Llong.

Bryn Eirion is located in the village of Llanbedrog. Llanbedrog is home to a popular beach and beach restaurant, Glyn Y Weddw art gallery and the popular family pubs Glyn Y Weddw and The Ship.

Pwllheli 4.4 mi . Porthmadog 17.6 mi . Bangor 34.1 mi . Chester 95.1 mi . Shrewsbury 92.2 mi . Manchester 130 mi.

Gwylio – Viewing
Gellir gwylio trwy apwyntiad yn unig gydag Asiantau Tai Elvins.

Viewing is strictly by appointment only with Elvins Estate Agents.

Gwerthusiad Marchnata – Marketing Appraisal
Meddwl am Werthu? Rydym yn asiantaeth tai annibynnol ac mae gennym arbenigwyr eiddo lleol profiadol a all gynnig gwerthusiad marchnata am ddim i chi heb rwymedigaeth. Mae’n werth cofio y gallai fod gennym brynwr eisoes yn aros i brynu’ch cartref.

Thinking of Selling? We are an independent estate agency and have experienced local property experts who can offer you a free marketing appraisal without obligation. It is worth remembering that we may already have a purchaser waiting to buy your home.

YMWADIAD CAMLIWIO – MISREPRESENTATION DISCLAIMER:
Er y credir bod ein manylion yn berthnasol gywir ni ellir gwarantu eu cywirdeb ac nid ydynt yn rhan o unrhyw gontract. Fe’u bwriedir fel canllaw yn unig a rhaid i brynwyr fodloni eu hunain trwy archwiliad personol. Gallwch lawrlwytho, storio a defnyddio’r deunydd at eich defnydd personol ac ymchwil. Ni chewch ailgyhoeddi, ail-drosglwyddo, ailddosbarthu neu wneud y deunydd ar gael i unrhyw barti na threfnu bod yr un peth ar gael ar unrhyw wefan.

Although our particulars are thought to be materially correct their accuracy cannot be guaranteed and they do not form part of any contract. They are intended as a guide only and purchasers must satisfy themselves by personal inspection.
You may download, store and use the material for your own personal use and research. You may not republish, retransmit, redistribute or otherwise make the material available to any party or make the same available on any website.

Similar Listings

Compare listings

Compare